ทีมงานติวเตอร์ระดับเทพจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง

จุฬาสตาร์ทดี้| Chulastudy |The beginning of wisdom

ครูพี่โอปอล์

ป. ตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป. โท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ครูพี่อ้อม

ป. ตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม

ครูพี่เฟิร์น

ป. ตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
ป. โท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศิลปากร

ครูพี่นิว

ป. ตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม
ป. โท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่กิ๊ฟ

ป. ตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม

ครูพี่ออม

ป. ตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ป. โท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ป. ตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป. โท ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่ก๊อก

ป. ตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่กาน

ป. ตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป. โท พัฒนามนุษย์และสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่การ์ตูน

ป. ตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่ปุ้ม

ป. ตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่ฝัน

ป. ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่แสนดี

ป. ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่ปลา

ป. ตรี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ป. โท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ครูพี่โจ้

ป. ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ป. โท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)